Persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens ik verwerk:


-voor- en achternaam
-adres
-telefoonnummer (mobiel)
-emailadres
-geboortedatum
-burgerservicenummer


Doel en grondslag van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden  voor de volgende doelen gebruikt:

-voorbereiden van de uit te voeren diensten
-bellen of e-mailen om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
-afhandelen van betalingen
-informeren over wijzingen in mijn diensten


Bewaartermijn

Ik  bewaar uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, 
tenzij anders overeengekomen.


Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting daartoe.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie om aanvullende gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u er toch van overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw gezinssituatie, neem dan contact met ons op.


In kaart brengen websitebezoek:

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Ik  gebruik  deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Beveiligen

Ik neem  de wettelijke bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website maakt daarom  gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch  de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contact- formulier.


Recht op inzage, correctie en verwijdering  van eigen gegevens
Ik  bied u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt,  binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken.


Recht op intrekking van verleende toestemming
als u wenst uw verleende toestemming in te trekken, verzoek ik u dit schriftelijk kenbaar te maken.


Klacht gebruik persoonsgegevens

Niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het dan weten.
U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
In het kader van de Wet Klachten, kwaliteit en geschillen in de zorg (WKKGZ) is de praktijk aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

Ik werk met het afwegingskader meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling conform de richtlijnen opgesteld door de beroepsgroep RBCZ